Tuesday, June 2, 2020   Login  
 מערכת שעות - חט"ע
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים   לוח אירועים   תצוגה למורה  
02.06.2020, שיעור 0, החלפת חדר לקבוצה סבירדובסקי מיכאל, מתמטיקה 5 יח"ל - י-1, י-2, י-5, י-6 - לחדר 102ב
02.06.2020, שיעור 1, החלפת חדר לקבוצה סבירדובסקי מיכאל, מתמטיקה 5 יח"ל - י-1, י-2, י-5, י-6 - לחדר 102ב
02.06.2020, שיעור 2, החלפת חדר לקבוצה סבירדובסקי מיכאל, מתמטיקה 5 יח"ל - י-1, י-2, י-5, י-6 - לחדר 102ב
02.06.2020, שיעור 3, פינקו לירון, מילוי מקום ונטורה שירה, חדר: 105ב'
02.06.2020, שיעור 4, פינקו לירון, מילוי מקום חגבי ענבל, חדר: 105ב'
02.06.2020, שיעור 5, סלומון סברי, ביטול שעור
מעודכן ל: 01.06.2020, שעה: 21:05, מסך: A116610
שחף מערכות מידע