Thursday, November 14, 2019   Login  
 מערכת שעות - חט"ע
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים   לוח אירועים   תצוגה למורה  
14.11.2019, שיעור 3, החלפת חדר לקבוצה סרבריאנסקי אינסה, מתמטיקה 4 יח"ל - י-1...י-3, י-5, י-6 - לחדר 102ב
14.11.2019, שיעור 4, החלפת חדר לקבוצה סרבריאנסקי אינסה, מתמטיקה 4 יח"ל - י-1...י-3, י-5, י-6 - לחדר 102ב
מעודכן ל: 14.11.2019, שעה: 09:18, מסך: A116610
שחף מערכות מידע